Условия за участие в играта на демонстрацията в Ловеч

Условия за участие в играта на демонстрацията в Ловеч

Фирма „Агроланд-България“ АД организира игра със следните условия на участие, която ще се проведе на 16.04.2019г. в гр. Ловеч.

Право на участие в играта имат всички пълнолетни лица навършили 18 години, пребиваващи на територията на България и отговарящи на условията за участие както е описано по-долу. Нямат право на участие служители на фирмата-организатор, техните съпрузи/ги и роднини по първа и втора линия.

Заинтересованите страни могат да вземат участие в играта на 16.04.2019г. от 10 до 18ч. в гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 5.

Заинтересованите страни могат да вземат участие в играта само веднъж и за това не се изисква покупка на какъвто и да е продукт, а се попълва формуляр за участие с цялата необходима информация. Този формуляр ще бъде достъпен на мястото на събитието.

За да участва в томболата, всеки участник задължително трябва да попълни съответния формуляр за участие, предоставяйки напълно и вярно цялата необходима информация и давайки съгласието си за участие и приемане на общите условия за участие в играта.

Участниците са отговорни за пълното и правилно попълване и подаване на техните данни в съответния формуляр за участие в томболата. Непълното, неправилно или неточно попълване на данните на участниците дава на организатора правото да изключи всеки участник на всеки етап от играта.

Победителят ще бъде определен на случаен принцип и обявен между 17 и 18ч. на 16.04.2019г.в гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 5.

Фирма „Агроланд-България“ АД може да отложи провеждането на томболата и определянето на победителя при възникване на някаква сериозна причина и обстоятелство.

Победителят ще получи лично наградата си веднага след приключване на играта. В случай, че той/тя не е на място към момента на тегленето на жребия от томболата, следва да  бъде уведомен чрез телефонно обаждане на номера, който е предоставил във формуляра за участие в десетдневен (10) срок от датата на провеждането ѝ. В случай че фирмата-организатор не успее да се свърже по телефон с победителя, същата изпраща и-мейл на посочения във формуляра за участие електронен адрес (и-мейл), попълнен от участника. Победителят следва да се свърже с фирмата-организатор в 7 (седем)-дневен срок от изпращането на и-мейла, за да получи своята награда.

В случай че поради някаква причина фирмата-организатор не успее да се свърже с победителя в посочените по-горе срокове или ако реши да анулира участието му при тези условия, или победителят откаже или пропусне да получи наградата си в рамките на горепосочените срокове, фирмата-организатор ще сложи на негово място изтеглената резерва. При всички случаи резултатът ще бъде съобщен на резервата-победител по телефона.

Победителят, ако не присъства на мястото на провеждане на томболата, ще получи своята награда лично от представител на фирма Агроланд България АД, или в съгласие с фирмата-организатор тя ще бъде изпратена на домашния му адрес. Получаването или връчването на наградата ще бъде направено срещу представяне на документ за самоличност от победителя. След изтичане на горепосочения срок за получаване на наградата, всички задължения на фирмата-организатор престават да съществуват и по нейно усмотрение тя решава как ще се разпорежда с нея без да има някакъв друг ангажимент към участниците в томболата.

Наградата е поименна и не може да се прехвърля на друго лице, не може да бъде заменена с друга и не се допуска размяна с нейната парична или каквато и да е друга равностойност.  

Фирма „Агроланд-България“ АД ограничава отговорността си единствено и само до предоставяне на гореспоменатите награди чрез томбола. Не носи отговорност за неуспешни опити да се свърже с победителя, ако той/тя не отговаря на посочения телефон или в случай на негово/нейно отсъствие, ако не се яви лично да си получи наградата или не се разбере с фирмата-организатор за изпращането ѝ до посочен от него/нея адрес. След приключване на играта и уведомяването на победителя, фирмата-огранизатор ще бъде освободена от всякаква отговороност.

Името на победителя ще бъде използвано  при публичното оповестяване на резултатите от играта и за обработване на личните му данни.

„Агроланд-България“ АД си запазва правото да анулира томболата или незабавно да прекрати участие в нея поради основателна причина. „Агроланд-България“ АД си запазва правото да променя условията на играта, срока за участие в нея, датата на обявяване на победителя или да променя гореспоменатата награда с друга или друга на същата стойност преди обявяването на победителя чрез изготвяне на акт за изменение. Изменението ще доведе до правни последици след като бъде съобщено на мястото на провеждане на конкурса.

Колекционирането на данните на участниците в играта се отнася само за основни лични такива като име и фамилия, адрес, населено място, и-мейл, телефонен номер, професия. като в никакъв случай не включва лични данни, които се считат за „чувствителни“ и подлежат на специфични условия за обработка. Тази информация се събира, за да се гарантира, че участието в играта на субекта на данните е по правилата.

Всички предоставени лични данни се съхраняват и поддържат както във физически, така и в електронен вариант съгласно приложимото действащо законодателство за защита на личните данни. Електронният файл е защитен с електронни средства и пароли за защита, докато физическият архив се намира на специално обособени места със заключващи се шкафчета. Документите в електронен и физически вариант са достъпни само за специално упълномощен персонал на фирмата-организатор.

Периодът на запазване на личните данни, предоставени от участниците е четири (4) месеца от датата на провеждане на томболата като след това те ще бъдат окончателно изтрити, освен ако фирмата-организатор не е получила изричното съгласие на участниците да регистрира и използва личните им данни и за други цели като изпращане на информационни бюлетини – newsletter. При всички положения участниците имат право по всяко време да изискат окончателното заличаване на личните им данни като се обадят на телефон (02) 466 69 10.

Участието в играта се изразява свободно и ясно и дава съгласие от страна на участниците за обработване на личните им данни и съхраняване на съответното досие за горепосочените цели. Чрез участието си в играта и завършването процеса на регистрация в нея се разбира, че всеки участник е прочел условията за участие, познава ги и ги приема напълно. Участието в играта изисква безусловното приемане на всички поставени условия.