Условия за ползване

Достъпът и използването на този уебсайт ("Сайт"), са предмет на Условията за ползване по-долу и всички приложими закони и подзаконови актове. Чрез използването на този сайт, Вие се потвърждавате, че сте съгласни с Условията за ползване и всяко друго споразумение между вас и Agroland България АД във връзка с това съдържание се заменя с настоящия договор. Ако не сте съгласни напълно с условия за ползване, моля напуснете този сайт.


Права на интелектуална собственост

Този сайт и съдържанието му, включително, но не само на текст, дизайн, лого, графики, икони и изображения ("Съдържание"), принадлежат на Agroland България АД или трети лица (партньори и доставчици) и те са защитени от българската , европейската и международна търговска марка, законите за индустриална и интелектуална за собственост.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да използвате каквото и да е съдържание на сайта без писменото разрешение на Agroland България АД, различно от изрично посоченото в настоящите Условия за ползване. В противен случай, Agroland България АД заявява, че ще се възползват пълноценно от всички правни средства за защита на правата на интелектуална собственост, включително и наказателно преследване.


Ползване на сайта

Агроланд България АД позволява достъп до този Сайт, както следва:

• Може да изтеглите Съдържание, но само за информационни, нетърговски и спекулативни цели, при условие, че не премахвате, изменяте или прикривате информация, съдържанието или обявленията (като авторски права и други права на собственост), включени в Съдържанието. Не можете да разпространявате, променяте, копирате, предавате, показвате, повторно използвате, възпроизвеждате, публикувате, прехвърляте, продавате или използвате Съдържание по никакъв друг начин, без писменото разрешение на Agroland България АД.

• Можете да получите достъп до този сайт и да го ползвате, при условие, че няма да го използвате за цел, която е забранена от Условията за ползване или по начин, който би могъл да представлява или окуражава поведение, което би се считало за криминално престъпление, би довело до гражданска отговорност или по друг начин би нарушило закона и, че няма да го използвате за изпращане или предаване на материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, порнографско или религиозно некоректно съдържание. Agroland България АД ще си сътрудничи с всички правоохранителни органи и ще съдейства напълно на всеки съдебен иск, който изисква или препоръчва да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация и материали. Задължавате се, също така да информирате Agroland България АД веднага след узнаването на всяка незаконна или забранена употреба на този сайт от трети страни.

• Вие сте отговорни за спазването на местното законодателство и всички приложими закони на района, където ще имате достъп. Вие не може да имате достъп до него от всяко място, където публикацията или наличието на този сайт е забранено по някаква причина. Agroland България АД не гарантира или потвърждава, че материалът в този Сайт е подходящ за използване в чужбина. Чрез използването на този Сайт от един регион в чужбина, вие носите отговорност за спазване на приложимите местни закони.

Използването на този сайт за всякакъв вид реклама или промоции е забранено.


Декларация за поверителност

Цялата лична информация (например вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от Agroland България АД според това, което е посочено в Декларацията за поверителност на този сайт. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и др., се счита, че не е поверителна или информация, предоставена за изключително ползване и следователно Agroland България АД може да го използва както намери за добре.


Освобождаване от отговорност

Съдържанието на този сайт може да съдържа неточности и печатни грешки. Промени в тази могат да се правят без предизвестие по всяко време. Независимо от това, Agroland България АД не се задължава да актуализира редовно информацията, съдържаща се в този сайт. Освен това, тя не гарантира, че този сайт ще работи непрекъснато и без грешки, че всички дефекти ще бъдат периодично коригирани или че ще бъде съвместима с вашия компютър, хардуер и потребителски софтуер. Информация, съвети и мнения, изразени в този сайт не трябва да се вземат като основа за лични, правни, финансови или други решения.
Съдържанието на сайта е обект на всички видове промени и ви се предоставя "както е" без никаква гаранция, било пряка или косвена. Съответно, Agroland България АД не гарантира или констатира, че ползването на Съдържанието, не нарушава правата на трети лица, или че Съдържанието е точно, пълно и актуално. Agroland България АД не поема никаква отговорност за неработоспособността на услугите, предоставени тук.


Изключване на отговорност

Вие ползвате този сайт на свой собствен риск. Agroland България АД, неговите дъщерни дружества и свързани фирми, служители и мениджъри, неговите агенти или всяко трето лице, които участват в създаването, производството или публикуването на този сайт не носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, морални, случайни или други вреди, произтичащи от или свързани с използването на този сайт или неговото съдържание. Ако сте недоволни от която и да е част от този сайт, вие трябва да спрете да го ползвате, без да причинявате никакви щети.


Връзки на сайта

Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, притежавани или експлоатирани под надзора на трети лица, различни от Agroland България АД. Тези връзки са предоставени за ваше удобство. Agroland България АД не контролира и не носи отговорност за тяхната експлоатация, съдържание, политиките за защита на личните данни, или сигурността, която предоставят. Без се ограничават до изброените по-горе, Agroland България АД не носи отговорност, ако тези сайтове:

• нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица

• предоставят неточно, непълно или подвеждащо съдържание

• не осигуряват продаваемост или не са подходящи за конкретна цел

• не осигуряват достатъчна сигурност

• съдържат вируси или други деструктивни елементи или

• съдържат клеветническо съдържание

Agroland България АД не подкрепя и не одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако се свържете с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това на свой собствен риск и без одобрението на Agroland България АД.


Промяна на Условията

Agroland България АД може по всяко време и без предизвестие, да промени тези условия чрез актуализиране на този документ. Вие сте обвързани с всякакви такива промени и затова трябва периодично да посещавате тази страница, за да правите преглед на настоящите Условия за ползване и установите дали са променени. Тези Условия за ползване, не могат да бъдат променяни от вас.


Общо

Условията за ползване и използването на този сайт са обект на българските закони. Всички спорове, възникнали или свързани с условия за ползване и / или този сайт, са под юрисдикцията на съдилищата на София.

Неспазването или закъснение при упражняването на правото, орган или привилегия, произтичащи от настоящите Условия за ползване или със закон от името на Agroland България АД, не трябва да се тълкува или приема като отказ от тях.

Всички права и обезщетения по тези Условия за ползване, са кумулативни и не са изключение на права или обезщетения, предвидени от закона или от всяко друго споразумение. Ако някоя част от Условията за ползване е определена за невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само, отхвърлянето на гаранция и ограниченията за отговорност по-горе, тогава невалидната или неизпълнима клауза ще се счита заместена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно отговаря на целта на първоначалната клауза и остатъка от споразумението остава в сила.